Ziekten en gezondheid

Filosofie van ziekte en gezondheid

 

 

 

 

Binnen de klassieke homeopathie wordt uitgegaan van het holisme.
Dit betekent heelheid, eenheid, heiligheid, heil brengen.
Gezond zijn betekent evenwichtig zijn, heel zijn. Zijn waarvoor je bedoeld bent.
Holisme betekent niet alleen uitgaan van het lichaam, de emoties en het verstandelijk denken, maar ook dat er nog iets meer aanwezig is. Dit iets meer is de levenskracht, de vitaliteit.
De mens wordt met een bepaalde hoeveelheid levenskracht/vitaliteit geboren die de eigenheid van het individu weergeeft. Dat wat je maakt tot je zijn, je Eigen Aardigheden, hoe je er uitziet, hoe je basaal reageert op situaties, je aanleg om bepaalde ziektes te ontwikkelen etc.
De erfelijke belasting die men meekrijgt, spiritueel en in de vorm van DNA, de eventuele opgedane epidemische ziekte(s) en de incidenten die we opdoen, drukken zich gedurende het leven ook in deze vitaliteit uit. Deze levenskracht is essentieel voor genezing.
De vitaliteit raakt tegenwoordig ook steeds meer verstoord door de vele belastingen die van buitenaf zijn opgedaan en de cultuur waarin men opgroeit. Generaties lang pilgebruik, ouders die al lange tijd medicatie innemen, verontreiniging in de lucht/bodem en voedsel, vaccinaties etc.
CEASE therapie en de Klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie werken in op deze diepe verstoringen.

Lees meer………………… Klassieke homeopathie  en CEASE therapie

De mens vormt op aarde samen met de dieren, planten en mineralen een aardgemeenschap. De mens heeft gedurende de evolutie een groot gedeelte van de eigenschappen van de hem omringende natuurrijken zoals dierlijke impulsen (begeerten, driften, hartstochten) van zich afgestoten.  Hierdoor heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een volledig mens zijn. Misschien zou je kunnen zeggen dat wanneer de mens ziek wordt, hij in deze ontwikkeling blijft hangen. Dat deze ziekte/stagnatie voor de mens de prikkel vormt om zich van dit (lagere) deel te bevrijden. Om zich te helen tot een hogere vorm van mens zijn. Ziekte kan een uitdaging zijn, een mogelijkheid om een oud stuk los te laten om vervolgens weer vernieuwd en verlost het pad verder te kunnen gaan.
Het idee dat ziekte, buiten de omgevingsfactoren, ook uit je zelf komt kan heel confronterend zijn. Aan de andere kant kan iemand meer eigen verantwoordelijkheid nemen en zijn genezing ligt meer in eigen hand.

Het overwinnen van een ziekte geeft meer heel zijn, beter dan voor het ziek zijn, er vindt groei en bewustwording plaats.
De verstoring vindt plaats in het verleden en krijgt zijn weerslag in de toekomst, maar men kan de verstoring alleen in het nu oplossen. Men wist een stuk van het verleden en de toekomst dan uit.
Het lichaam is niet ziek, de mens is ziek. Ziek zijn vertoont zich in het lichaam als een symptoom.
Bij de opvoering van een tragedie is niet het toneel tragisch maar het stuk.

Delusions

 

 

 

 

 

Elk mens neemt de wereld om zich heen waar vanuit zijn eigen beleving, zijn eigen delusions/waanideeën.  Dat is een gevoel dat niet door feiten gestaafd kan worden. Sommige mensen reageren panisch op sommige situaties, waarop een ander niet, nauwelijks of op een heel andere manier reageert. Binnen de homeopathie wordt onderscheid gemaakt tussen het incidentele waanidee en het basiswaanidee. Met incidenteel wordt bedoeld dat iemand tijdelijk iets verkeerd waarneemt. Bijvoorbeeld panisch worden als je een hond ziet aankomen of als je onderweg in de auto panisch wordt over wat zal kunnen gebeuren. Je hebt een keer een nare ervaring hiermee gehad. Vervolgens reageer je bij elke hond of autorit alsof je door een leeuw achterna gezeten wordt of met de auto in bv de Sahara rijdt. Je bent veel banger dan eigenlijk nodig is. Dit incidentele waanidee berust op een dieperliggend waanidee ( basiswaan), namelijk het gevoel niet in staat te zijn om hiermee om te gaan. Waar weer een gebrek aan zelfvertrouwen achter zit. De werkelijke delusion is dus het idee niet goed genoeg te zijn. Het waanidee zal dus als een rode draad door iemands leven lopen. De basiswaan blijft hetzelfde en komt op verschillende manieren tot uiting. In de gevoelens, manier van spreken, taalgebruik, in de dromen, de keuzes in hobby’s, werk, relaties etc.
De homeopathische geneesmiddelen werken op deze basiswaan.
Deze basiswaan en onderdrukte emoties slaan naar binnen en worden stoffelijk en uiten zich in ziektesymptomen. De voorafgaande verstoring op energetisch nivo wordt zichtbaar en dat is een signaal om iets te veranderen.
Dit proces gebeurt voor een groot deel onbewust. Hoewel men vaak achteraf kan zeggen: “Ik zat al lange tijd niet lekker in mijn vel”.

We kunnen in onze taalgebruik aanwijzingen vinden hoe ziektesymptomen zich zullen gaan uiten

 • Ik heb een brok in mijn keel. Vaak na hevig verdriet
 • Ik kan het mijn strot niet uit krijgen. Vaak na irritatie
 • Het zit mij tot hier. Na veel problemen
 • Zit mij niet op mijn huid. Te weinig ruimte krijgen of nemen
 • Ik heb er de schurft aan. Iets willen negeren/vermijden
 • Ergens op zitten broeden. Iets niet kunnen loslaten. Geeft obstipatie
 • Ik heb iets op mijn lever. Moeilijk kunnen uiten, zorgen maken
 • Ik moet mijn gal spuwen.
 • Ik heb hartzeer. Hevig verdriet wat moeilijk geuit wordt
 • Het ligt mij na aan het hart. Veel aantrekken.
 • Ik neem teveel op mijn schouders. Te veel verantwoordelijkheid
 • Door de knieën gaan. Te weinig voor jezelf opkomen
 • Ik zal niet buigen. Te star zijn

Negeert men het signaal van de verstoring of onderdrukt/stilt men deze door chemische medicijnen of een operatie dan raakt men steeds meer uit balans en wordt de verstoring steeds dieper in het organisme weggedrukt. Het wordt steeds moeilijker om het probleem/de oorzaak te herkennen en te accepteren. Men ontneemt zichzelf de mogelijkheid tot groei en bewustwording, tot heling.
Natuurlijk is behandeling met chemische medicijnen en/of een operatie in zeer acute gevallen noodzakelijk en soms zelfs levensreddend, maar het haalt op langere termijn nooit de oorzaak weg.

Acute infectieziekten

Er moet een juiste voedingsbodem aanwezig zijn in het lichaam waar virussen of bacteriën op kunnen groeien. Virussen en bacteriën circuleren massaal in het milieu en zijn nodig voor het leven.
Deze juiste voedingsbodem wordt gecreëerd als er een verstoring heeft plaatsgevonden en er een ophoping van afvalstoffen aanwezig is.
Acute
ziekten zijn een poging van het lichaam om dit evenwicht weer te herstellen. Een uitscheiding van het te veel aan afvalstoffen.
Of dit lukt zonder hulp hangt af van levenskracht/constitutie/weerstand van iemand. Maar ook of de eventuele behandeling onderdrukkend of versterkend is.
Een infectieziekte wordt veroorzaakt door levende ziektekiemen, die hetzij direct of indirect overgedragen kan worden van het ene levende organisme op het andere.
Er kunnen ook acute symptomen optreden als begeleidend symptoom bij een klassieke kinderziekte. Men spreekt dan van complicaties.
Een infectieziekte kan een acute opleving zijn van een chronische kwaal. Het lichaam probeert alsnog via deze opleving het lichaam te zuiveren. Zo kan bv. een acute ziekte bij een reumapatiënt de reuma tijdelijk verlichten.

Tijdens een acute ziekte vindt er een crisis plaats. Gedurende deze crisis is het heel belangrijk hoe er gehandeld wordt. Vaak bellen mensen tijdens deze crisis de dokter omdat de ziekte dan op zijn hoogtepunt is. Hulp is meestal dan niet meer nodig daar het lichaam in de meeste gevallen de genezing zelf al in gang heeft gezet. Dit noemt men een genezingscrisis. Als men dan op dat moment een geneesmiddel inzet die onderdrukkend is, zet men de genezing/de levenskracht juist stop, want deze heeft de tegenaanval ingezet om de toxische manifestatie van de ziekte te overwinnen.
Als de koorts te hoog oploopt, een complicatie dreigt, de ziekte niet doorzet of de crisis langer duurt dan 40 uur moet het lichaam geholpen worden. Dit noemt men een ziektecrisis. Een homeopathisch geneesmiddel kan dan het lichaam ondersteunen op weg naar genezing.
Natuurlijk, als er op dat moment geen juist homeopathisch middel aanwezig is, en de ziekte levensbedreigend is, moet er een regulier medicijn ingezet worden.

Onderdrukking
Ziekte en genezing verlopen wetmatig. Als een ziekte op weg is naar genezing dan verlopen de symptomen van binnen naar buiten, van boven naar beneden. Eczeem dat onderdrukt wordt kan leiden naar astma, en als dit onderdrukt wordt naar reuma. Wordt er een juiste klassiek homeopathische behandeling ingezet dan zien we de reuma verdwijnen, de astma terugkomen en verdwijnen waarop daarna het eczeem terugkomt
Een echte acute ziekte is het resultaat van een reinigende en helende werking van het lichaam. Als dit door onderdrukkende maatregelen wordt tegengegaan is een chronische ziekte het resultaat. Deze chronische ziekte wordt genezen als het wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke acute ziekte en de daarmee gepaard gaande eliminatie van toxinen.
Tegenwoordig zien we deze wetmatigheid tijdens een behandeling niet zo mooi volgens de theorie meer verlopen daar er veel belastingen/verstoringen op velerlei gebieden voorkomen.
De natuurlijkste en grondigste manier voor het organisme om maatregelen te nemen tegen de afvalstoffen die zijn binnengedrongen is het bevorderen van uitscheidingsprocessen.
Dit gebeurt d.m.v. het spijsverteringskanaal, de longen, de huid en de nieren.
Dr. H. Reckeweg heeft dit in een gedegen wetenschappelijk model weten te plaatsen.
Lees meer………………….. DR.H. Reckeweg