Dr.H.Reckeweg

‘Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap’
(Dit is de definitie van ‘gezondheid’ van Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties)

 

 

 


Dr.H.Reckeweg

Dr. H. Reckeweg gebruikte de term ‘Homotoxine’ in de zin van ‘menselijke toxine’. Dit zijn substanties die giftig zijn voor de mens en die niet snel genoeg afgebroken kunnen worden om onschadelijk voor het lichaam te blijven.
Homotoxinen (gifstoffen) kunnen reacties oproepen die zich uiten in fysieke en/of emotionele symptomen.
Het lichaam vecht met deze toxinen om zich hier van te ontdoen. Iedere pathologische toestand is dus een ontgiftingsreactie van het organisme op humoraal of cellulair nivo.
Ziekte is:

  • Een uitdrukking van een biologisch doelmatig afweerproces van het lichaam tegen exogene en endogene toxines
  • Een poging van het organisme om de opgelopen homotoxinevergiftiging door compensatie te herstellen.

De ziekte kan dus van tweeërlei oorsprong zijn

  1. Reactie van het lichaam in het humoraal stadium (uitscheiding- reactie – en impregnatiefase) op lichaamseigen- of vreemde gifstoffen.
  2. Reactie op de al aangebrachte schade en het organisme reageert in zijn cellulair stadium (impregnatie-degeneratie- en neoplasmafase)

De afweerstrijd dat het lichaam levert speelt zich dus op verschillende opeenvolgende niveaus af. Meestal heeft het lichaam genoeg vitaliteit om de gifstoffen in de eerste 2 fasen zelf te verwijderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humoraal stadium
1 Uitscheidingsfase

Een uiting van de levenskracht die naar gezondheid streeft en deze met uitscheiding probeert te bereiken.

 2 Reactiefase

Deze fase treedt op als de uitscheidingsfase niet toereikend is om alle afvalstoffen te verwijderen.

Hier vallen alle vormen van ontstekingen onder. Het gaat meestal om giftige afvalstoffen (bacteriën of andere micro-organismen).
Meestal gaat dit gepaard met koorts. Koorts is een doelmatige methode van het organisme om ontstekingen te ondersteunen. Het is een teken van kracht van het organisme.
Koorts heeft als doel de verbranding in de cel te verhogen waardoor afvalstoffen sneller worden omgezet en afgevoerd.
Het onderdrukken van de koorts en/of het inzetten van antibacteriële middelen is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Het innerlijke reinigingsproces wordt hierdoor onderdrukt/tegengehouden waardoor men fase 3, de depositiefase kan uitlokken.
Als het gaat om een virus dringen de gifstoffen vaak in de cel door. Er treedt dan naast de reactiefase (fase 2) een impregnatiefase ( fase 4) op.
Kinderziektes, die wel degelijk nut hebben, vallen ook in de reactiefase.
Tijdens de zwangerschap kan een vervuiling plaatsvinden van de lichaamsvochten van het ongeboren kind. De “normale” kinderziektes worden gezien als een zuiveringsactie van het organisme. Er vindt huiduitslag en koorts ( reactiefase) plaats. Er wordt een geheel eigen afweersysteem opgebouwd. Er worden antilichamen gevormd. De heftigheid, ernst en duur van een kinderziekte is afhankelijk van de vitaliteit van het kind waarbij erfelijke factoren ook een rol spelen, van de hoeveelheid afvalstoffen die een kind kwijt moet en de manier waarop dit behandeld wordt.
3 Depositiefase

Het organisme is niet bij machte geweest om via uitscheiding– en reactiefase voldoende uit te scheiden.
Hier bevinden zich de goedaardige, omkeerbare afzettingen van afvalstoffen in de weefsels, namelijk het bind-vet-en onderhuidweefsel. Als deze opslag niet zal plaatsvinden, zouden er bij verschillende organen overbelasting plaatsvinden. De afvalstoffen bevinden zich nog tussen de cellen.

Vanaf hier loopt de biologische scheidslijn en vind er een omslagpunt plaats. Bovenstaande ziektes kunnen overgaan in de volgende fasen. Vanaf dit stadium wordt de weg naar genezing moeilijker maar nog wel mogelijk. Het lichaam kan het niet meer alleen af en een niet onderdrukkende behandeling (Homeopathie en CEASE therapie) kan het lichaam weer boven de biologische scheidslijn krijgen.

Cellulair stadium
4 Impregnatiefase

Deze fase kan ontstaan door een onderdrukking van een uitscheidingsproces in de vorige fasen.
Er treedt een hernieuwde vergiftiging op en de giftige afvalstoffen impregneren in de cellen.
Er kan ook een vergiftiging optreden door te giftige stoffen van buiten af. Bijvoorbeeld asbest; vaccinaties; verf; etc. Deze stoffen kunnen meteen binnendringen in de cellen en deze aantasten.
Deze fase geeft weinig acute symptomen. Aan de gevolgen kun je zien dat deze fase heeft plaatsgevonden. Aandoeningen worden chronisch. Er ontstaat vermoeidheid, gebrek aan initiatief, geen eetlust etc.
Een nieuwe virusinfectie kan plaats vinden. Onderstaande voorbeelden kunnen daarom ook vallen onder de reactiefase of degeneratiefase.
Genezing
van deze fase gaat gepaard met reacties in fase 1 en 2 de uitscheiding- of een reactiefase. Dit is een uiting van de levenskracht en deze reacties moeten de ruimte krijgen. 

5 Degeneratiefase

Ook wel de uitputtingsfase genoemd. De cellen, dus ook de organen zwichten voor de druk van voortdurende impregnatie

6 Neoplasmafase

Hier beschadigen giftige afvalstoffen de celkern met haar chromosomen. De celdeling wordt verstoord. Nieuwvorming is de eindfase van talrijke “vergiftigingen”.
Er vindt nieuwe groei plaats op die plaats waar onophoudelijk en in een lange tijd vergiftigingen hebben plaatsgevonden.
Men ziet meetal geen andere fase meer optreden. Daarom heeft men vaak voor het uitbreken van kanker weinig andere klachten maar wel extreme vermoeidheid en vermagering.
Als er naast de kanker wel een andere fase optreedt, komt deze meestal uit het gezwel zelf voort.
Een laatste poging van het lichaam om de afvalstoffen op te ruimen. Een gezwel wordt ook gebruikt om de afvalstoffen in op te slaan. Wordt het gezwel verwijderd of aangeraakt dan zien we vaak dat iemand uitzaaiingen of een andere ziekte ontwikkeld. Het organisme kan de toevloed van de afvalstoffen door het wegnemen van het gezwel niet meer aan.

Belangrijk is om te vermelden dat het verloop naar de diepere fasen langzaam kan verlopen en een heel leven kunnen beslaan. Ook blijft de mens vaak tussen een aantal fasen heen en weer gaan. Periodes van redelijke gezondheid naar ziekte en terug. Afhankelijk hoe de erfelijke belasting
(miasma) is, de leefstijl en hoe de ziekten behandeld worden
.

Voor meer informatie welke fysieke, emotionele en mentale klachten bij welke fase hoort verwijs ik u naar onderstaande site
http://homeopathie-info.com/ldfr-reckeweg.htm